Skip to main content

Så här hanterar vi dina personuppgifter i samband med Spänningssökarna

Här kan du läsa om hur Kraftringen behandlar dina personuppgifter i samband med den årligen återkommande tävlingen Spänningssökarna. Denna information finns tillgänglig på www.spanningssokarna.se.

Personuppgifter

Kraftringen Energi AB (”Kraftringen”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi får från dig i samband med att du anmäler din klass till tävlingen Spänningssökarna. Vi är också personuppgiftsansvariga för den information du lämnar till oss i samband med tävlingen eller uppgifter som av annan anledning lämnas när du kontaktar oss.

Kraftringen kan komma att behandla följande personuppgifter: namn, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, adress, e-postadress), IP-adress, foton och filmer samt uppgifter om specialkost och hälsa.  

Ändamål med och rättslig grund för behandling

Vi behandlar uppgifterna om ditt namn och kontaktuppgifter för att kunna administrera anmälan till Spänningssökarna och för att besvara dina eventuella frågor om tävlingen. Vi behöver också kunna administrera din röst i samband med att du röstar på de tävlingsbidrag som läggs upp på Spänningssökarnas webbplats. Ditt namn och dina kontaktuppgifter kan också behandlas för att genomföra de olika tävlingsmomenten så som workshops, juryarbete, final och resa. Dessa uppgifter behandlas på grundval av intresseavvägning.

Vi behandlar dina personuppgifter i form av foton och filmer för att kunna informera om och marknadsföra Spänningssökarna. Uppgifterna behandlas endast efter samtycke med dig. Även särskilda kategorier av uppgifter; uppgifter om specialkost och hälsa, behandlas endast efter samtycke med dig. 

Mottagare av uppgifter

Vi kan komma att dela dina uppgifter med personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar uppgifterna åt oss, enligt våra instruktioner. Kraftringen anlitar personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter i form av foton och filmer, till exempel vår filmbyrå och vår eventbyrå. Kraftringen anlitar även ett personuppgiftsbiträde för lagring av data för Spänningssökarnas webbplats och som därmed kan komma att behandla dina personuppgifter. När dina uppgifter delas med våra personuppgiftsbiträden sker det bara för syften som går i linje med de syften som vi har för att behandla personuppgifterna, och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Uppgifterna lagras och behandlas bara på servrar som finns inom Sverige.

Lagring och behandling

Kraftringen sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Vi kommer att spara personuppgifter med stöd av ditt samtycke för att kunna informera om och marknadsföra Spänningssökarna i upp till fem år från det att du gav ditt samtycke. 

Personuppgifter avseende specialkost och hälsa som behandlas med stöd av ditt samtycke kommer vi att spara upp till en månad efter avslutad tävling. 

Övriga personuppgifter sparar Kraftringen under den tid tävlingen pågår och fram till ett år efter det att vinnarresan är avslutad.

Vi kommer också att spara sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara, under den tid som lagen föreskriver, bl.a. enligt arkivlagstiftningen.

Säkerhet

För att förhindra att någon obehörig person får tillgång till dina personuppgifter, eller att det sker en olaglig behandling, förlust eller förstörelse av dina personuppgifter tar Kraftringen till lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerhetsnivån.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • kostnadsfritt få bekräftelse på om och hur vi behandlar dina personuppgifter, och i så fall tillgång till dessa på sätt som anges i lag;
  • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig;
  • begära att vi raderar dina uppgifter, om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
  • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, om det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
  • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format;
  • återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten | IMY.

Ändringar

Kraftringen har rätt att vid behov ändra denna information, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. Om en sådan förändring sker kommer det att publiceras på  Spänningssökarnas webbplats, se www.spanningssokarna.se.

Kontakt

Om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta Kraftringens dataskyddsombud gdpr@kraftringen.se.

Kraftringen Energi AB är personuppgiftsansvarig och kan nås genom spanningssokarna@kraftringen.se.